Zum Inhalt springen

mon­sun media GmbH
Lan­ge Stra­ße 3, 49080 Osnabrück 

Tele­fon: +49 541 4069640
Tele­fax: +49 541 406964 – 9 

E‑Mail: info@​monsun-​media.​com
Inter­net: www​.mon​sun​-media​.com

Ver­tre­tungs­be­rech­tig­te Geschäfts­füh­rer:
Kata­ri­na Bre­ves, Micha­el Hant­ke
Pro­ku­ra: Oli­ver Fischer, Bar­ba­ra von Flotow 

Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Osna­brück
Regis­ter­num­mer: HRB 20969
Steu­er­num­mer: 66/200/34296

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer
gemäß § 27 a Umsatz­steu­er­ge­setz: DE220517414 

Inhalt­lich Ver­ant­wort­li­cher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Micha­el Hant­ke (Anschrift wie oben) 

0%